....client: Bioderma..ลูกค้า: Bioderma....
....work: productioncinematography, editing, SFX, color grading..วางโครงเรื่อง, ถ่ายทำ, ลำดับภาพ, ทำเอฟเฟคและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, เกลี่ยสี จนส่งมอบชิ้นงาน.... 

....Bioderma Micellar Water is a skin cleaning product for which the made a video to explain the unique properties..Bioderma Micellar Water คือ เวชสำอางดูแลผิว ที่ผ่านการรับรองและแพทย์ผิวหนังแนะนำให้ใช้....

English
Thai