....client: Brain Bank..ลูกค้า: ส่วนงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ....
....work: full production from script to final video..เริ่มตั้งแต่วางโครงเรื่อง ถ่ายทำ ลำดับภาพ ก็อปปี้ไรท์ติ้ง เกลี่ยสี ส่งมอบไฟล์งานฟอร์แมทต่างๆ ที่เหมาะสมกับสื่อต่างๆ ที่ลูกค้าวางไว้....

....Brain Bank is a Thai government project that aims to help communities in every part of the country by using the knowledge and support of retired government officials. ..ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา คือหนึ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ต้องการสนับสนุนการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้วและมีความรู้ความสามารถมาช่วยงาน ในการอุทิศตนมาเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งวุฒิอาสาธนาคารสมอง คือ ผู้สูงอายุที่เกษียณหรือลาออกจากงาน และผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น แล้วมาอาสาทำงานให้กับสังคม เป็นบุคคลที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป....

English
Thai